มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 
  ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินเดือน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำ พ.ศ.2567      
 
 
 

โครงการสืบสานประเพณี ...

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านยาเสพติด "หนองข่าเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ...

กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ...

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566...

โครงการสืบสานประเพณี ...

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านยาเสพติด "หนองข่าเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ...

กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ...

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566...

คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองข่า ลงพื้นที่ มอบทุนช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาส ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน...

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ...

“จิตอาสาตำบลหนองข่า“ เราทำดีด้วยหัวใจ...

เจ้าหน้าที่และบุคลากรงานป้องกันฯ สำนักปลัด ทำความสะอาดรางระบายน้ำ กำจัดเศษขยะ เศษใบไม้ ที่อุดตันในรางน้ำออก ใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดรางน้ำ...

ฝึกซ้อมแผนสถานการณ์ฉุกเฉินเพลิงไหม้กองชานอ้อย...
 
 
 
0:13 / 1:40 "วิวาห์อึ่ง หนึ่งเดียวในโลก" อบต.หนองข่า
โครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 7 อบต.หนองข่า ประจำปี 2566
ขบวนแห่ วิวาห์อึ่ง "โครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติ" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
วิวาห์อึ่ง หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 อบต.หนองข่า
12 มิ.ย. 2566 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปร...
3 เม.ย. 2566 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2565
31 มี.ค. 2566 รายงานสถิติการให้บริการ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
29 มี.ค. 2566 รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตราฐานทางจริยะธรรมขององค์การบริหารส่วนตำ...
27 มี.ค. 2566 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือนแรก ประจำป...
20 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่...
14 พ.ย. 2566 ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินเดือน การเบิกจ่ายเงิน ก...
14 พ.ย. 2566 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้อ...
4 ต.ค. 2566 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 ก.ค. 2566 เรื่อง : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
7 ก.ค. 2566 ประกาสการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่...
Loading...
 
27 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้อ...
26 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้อ...
19 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
14 มิ.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่...
13 มิ.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่...
13 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
12 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
6 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางโคกน้อย - อ่างเก็บน้ำวังแก ร...
22 มี.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโดมมุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็...
27 ธ.ค. 2565 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...

 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงาน อบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. ดำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติบัญญัติงบประมาณ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 474451 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน