มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 สภา อบต.

นายวิชัย หลักม่วง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.080-1634525
นายสุภาพ พาเก่าน้อย นางสาวชุรี โชคบัณฑิต
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-9563065
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.061-2433312
นายสุภาพ พาเก่าน้อย นายสากล เฮ้ากอก นายปรีชา บันลือหาร
สมาชิกสภา อบต.หนองข่า  หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต.หนองข่า  หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.หนองข่า  หมู่ที่ 3
โทร.084-9563065 โทร.089-8493704 โทร.091-0188924
นายไกรลภ เหง้ากอก นายวิชัย หลักม่วง นายสายฝน ขืนเขียว
สมาชิกสภา อบต.หนองข่า  หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต.หนองข่า  หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต.หนองข่า  หมู่ที่ 6
โทร.062-1977427 โทร.080-1634525 โทร.082-8349782
นายราชวัติ ขึ้นนกขุ้ม นายทองพาน แก้วมิตร นายสมพร สุขษาเกษ
สมาชิกสภา อบต.หนองข่า  หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต.หนองข่า  หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต.หนองข่า  หมู่ที่ 9
โทร.081-3922961 โทร.065-8935247 โทร.093-1035633
นายอภิรักษ์ ชาวนา นางสาวชุรี โชคบัณฑิต นายรุ่งโรจน์ ชนะภู
สมาชิกสภา อบต.หนองข่า  หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต.หนองข่า  หมู่ที่ 11 สมาชิกสภา อบต.หนองข่า  หมู่ที่ 12
โทร.062-1287974 โทร.061-2433312 โทร.087-8894673
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 533775 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน