มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 
  ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจากถนน ชย.4008 ถึง ห้วยหินดาด หมู่ที่ 12 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ     ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบู๋ ลาปะ ถึงนานายหลอด ลาปะ หมู่ที่ 11     ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองลา คำโยค ถึงบ้านนายคำมวล กินโนนกอก หมู่ที่ 9      
 
 
 

โครงการ Big Cleaning Day ...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567...

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ...

ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง ...

โครงการ Big Cleaning Day ...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567...

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ...

ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง ...

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด...

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2567...

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น...

พิธีรับธงตราสัญลักษณ์กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ...
 
 
 
0:13 / 1:40 "วิวาห์อึ่ง หนึ่งเดียวในโลก" อบต.หนองข่า
โครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 7 อบต.หนองข่า ประจำปี 2566
ขบวนแห่ วิวาห์อึ่ง "โครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติ" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
วิวาห์อึ่ง หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 อบต.หนองข่า
15 ม.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรา...
1 ธ.ค. 2566 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
1 พ.ย. 2566 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
10 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ป...
9 ต.ค. 2566 เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
2 ต.ค. 2566 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
14 พ.ย. 2566 ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินเดือน การเบิกจ่ายเงิน ก...
14 พ.ย. 2566 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้อ...
27 ต.ค. 2566 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ปร...
17 ต.ค. 2566 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบ...
4 ต.ค. 2566 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Loading...
 
15 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง...
8 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโนนธา...
1 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ...
24 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ...
23 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร (น...
17 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที...
14 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนาย...
11 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสร...
7 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดเข้าสู่พื้นที่ก...
28 พ.ค. 2567 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงาน อบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. ดำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติบัญญัติงบประมาณ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 533798 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน