มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
   

 


   
  จ่าสิบโทสมพร เจริญฤทธิ์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  
  โทร 093-5080324  
     
   
  นางสาวธิมาพร หอมบุญ  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  
  โทร 081-9536355  
นายเสน่ห์ ชิมสด นางสาวเทวี แก่นท้าว นายทวิช ดีอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 085-6566316  โทร 081-1179420   โทร 061-1274782
นายภาณุวิชญ์ วิชยาคุณาสิน นางสาววิมลศรี แก้วขวาน้อย   นางสาวดารารัศมี ม่วงศิลป์  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 098-6451998   โทร 087-1261930 โทร 098-2243-779  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 533801 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน